گروه پرسش اجتماعی
کدرهگیری 1959
تاریخ ثبت 1439/02/15
احداث موسسه فرهنگی مذهبی

سلام علیکم
آیا ما می توانیم موسسه فرهنگی مذهبی یا مجتمع علمی پژوهشی در راستای نشر مبانی، احداث و ایجاد کنیم؟
البته در محدوده ی شهر و روستای تبلیغی خود؟
هوالعلیم
باید قابلیّت و استعداد و ظرفیّت افراد سنجیده شود.

موضوعات مرتبط

مؤسسه فرهنگی