پرسش و پاسخ های مربوط به مؤسسه فرهنگی

تعداد: 1
پرسش: احداث موسسه فرهنگی مذهبی

کد: 1959گروه: اجتماعی
سلام علیکم
آیا ما می توانیم موسسه فرهنگی مذهبی یا مجتمع علمی پژوهشی در راستای نشر مبانی، احداث و ایجاد کنیم؟
البته در محدوده ی شهر و روستای تبلیغی خود؟
هوالعلیم
باید قابلیّت و استعداد و ظرفیّت افراد سنجیده شود.