گروه پرسشاحکام
کدرهگیری 2017
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

حکم نام گذاری فرزند به امیر علی


بسم اللَه الرحمن الرحیم آیا از نظر حضرتعالی نام گذاری نوزاد به نام امیرعلی اشکال دارد؟
هوالعلیم
اشکال ندارد.