گروه پرسش احکام
کدرهگیری 2017
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم نام گذاری فرزند به امیر علی

بسم اللَه الرحمن الرحیم آیا از نظر حضرتعالی نام گذاری نوزاد به نام امیرعلی اشکال دارد؟
هوالعلیم
اشکال ندارد.