گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 2097
تاریخ ثبت 1439/02/15
معنای تقیّه

بسم اللَه الرحمن الرحیم سلام علیکم، معني تقيه چيست و چه كساني ميتوانند تقيه را انجام دهند؟برای حفظ زندگی شما تقیه را صلاح میدانید؟
هوالعلیم
تقیّه به معنای پایداری بر اعتقاد و عدم پذیرش انحراف به واسطه کتمان آن از فرد و یا جریان سلطه است.