گروه پرسش آداب مجالس
کدرهگیری 2145
تاریخ ثبت 1439/02/15
استفاده از عَلَم در مراسم عزاداري حضرت سيدالشهدا

بفرماييد استفاده از عَلَم در مراسم عزاداري حضرت سيدالشهدا عليه السلام چه حكمي دارد؟
هوالعلیم
پرچم ایرادی ندارد ولی آن علاماتی که در هیأت صلیب می باشد حرام است.

موضوعات مرتبط

پرچمعَلَمصلیب