گروه پرسشآداب مجالس
کدرهگیری 2151
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی