گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 2170
تاریخ ثبت 1439/02/15
حضرت زردشت از جمله پیامبران الهی می باشد.

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
1) آيا زردشت پيامبر بوده است؟
2) آيا اوستا كتاب آسماني است؟
3) آيا دين زردشت معتقد به ثنويت در خالقيت(خالق نيكيها و خالق بديها) است؟
باتشکر فراوان.
هو العلیم
از آثار اولیای دین چنین برداشت می شود که ایشان از انبیاء الهی بوده اند و پیامبر الهی که هیچگاه دعوت به شرک و ثنویّت نمی کند بلکه اساس دعوت او بر محور توحید در همه زمینه ها می باشد و در کتاب او نیز تحریفاتی مانند سایر کتب پیامبران صورت گرفته است.

موضوعات مرتبط

اوستاثنویتزرتشت