پرسش و پاسخ های مربوط به زرتشت

تعداد: 1
پرسش: حضرت زردشت از جمله پیامبران الهی می باشد

کد: 2170گروه: تاریخ
بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
1) آيا زردشت پيامبر بوده است؟
2) آيا اوستا كتاب آسماني است؟
3) آيا دين زردشت معتقد به ثنويت در خالقيت(خالق نيكيها و خالق بديها) است؟
باتشکر فراوان.
هو العلیم
از آثار اولیای دین چنین برداشت می شود که ایشان از انبیاء الهی بوده اند و پیامبر الهی که هیچگاه دعوت به شرک و ثنویّت نمی کند بلکه اساس دعوت او بر محور توحید در همه زمینه ها می باشد و در کتاب او نیز تحریفاتی مانند سایر کتب پیامبران صورت گرفته است.