گروه پرسشتاریخ
کدرهگیری 2175
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

حالات امیرالمؤمنین علیه السلام در نماز ، مرجع ضمیر « کم» در سلام آخر نماز ،


سلام
1 با توجه به این نکته که در زمان نماز حضرت علی تیر را از پای ایشان بیرون کشیدند و حضرت متوجه نشدند پس چگونه میتوان اعطای انگشتر در حالت رکوع را توجیه کرد؟
2 در سلام آخر نماز مرجع ضمیر "کم" به چه کسانی برمیگردد؟با تشکر

هوالعلیم

1. حالت حضرت در دو نماز متفاوت بوده است.


2. به همه افراد و بندگان خدا.