پرسش و پاسخ های مربوط به مرجع کم در نماز

تعداد: 1
پرسش: حالات امیرالمومنین علیه السلام در نماز مرجع ضمیر کم در سلام اخر نماز

کد: 2175گروه: تاریخ
سلام
1 با توجه به این نکته که در زمان نماز حضرت علی تیر را از پای ایشان بیرون کشیدند و حضرت متوجه نشدند پس چگونه میتوان اعطای انگشتر در حالت رکوع را توجیه کرد؟
2 در سلام آخر نماز مرجع ضمیر "کم" به چه کسانی برمیگردد؟با تشکر

هوالعلیم

1. حالت حضرت در دو نماز متفاوت بوده است.


2. به همه افراد و بندگان خدا.