گروه پرسش حکمت وفلسفه
کدرهگیری 2187
تاریخ ثبت 1439/02/15
بحث زمان

بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام آقای طهرانی ما احساسی از زمان داریم که باید به حقیقتی در نفس ما برگردد خواستم بدانم چه صورت یا صورتهایی در نفس ما وجود دارد که به واسطۀ آنها ما زمان را احساس می کنیم؟ با تشکر
هوالعلیم
مسئله زمان یک امر درونی است و آن ناشی از بقاء یک شیئ در حالت وجودی خود او است.

موضوعات مرتبط

زمان