پرسش و پاسخ های مربوط به زمان

تعداد: 1
پرسش: بحث زمان

کد: 2187گروه: حکمت وفلسفه
بسم اللَه الرحمن الرحیم
با سلام آقای طهرانی ما احساسی از زمان داریم که باید به حقیقتی در نفس ما برگردد خواستم بدانم چه صورت یا صورتهایی در نفس ما وجود دارد که به واسطۀ آنها ما زمان را احساس می کنیم؟ با تشکر
هوالعلیم
مسئله زمان یک امر درونی است و آن ناشی از بقاء یک شیئ در حالت وجودی خود او است.