گروه پرسش حکمت وفلسفه
کدرهگیری 2194
تاریخ ثبت 1439/02/15
دیدگاه استقلالی و تبعی نسبت به موجودات

منظور از اینکه خداوند را مسبب اصلی هر فعل می دانیم و باید نگاهمان به سایر وجود استقلالی نباشد یعنی چه ؟
هوالعلیم
پاسخ این سؤال در جلد دوم کتاب اسرار ملکوت و افق وحی آمده است.