پرسش و پاسخ های مربوط به دید استقلالی

تعداد: 1
پرسش: دیدگاه استقلالی و تبعی نسبت به موجودات

کد: 2194گروه: حکمت وفلسفه
منظور از اینکه خداوند را مسبب اصلی هر فعل می دانیم و باید نگاهمان به سایر وجود استقلالی نباشد یعنی چه ؟
هوالعلیم
پاسخ این سؤال در جلد دوم کتاب اسرار ملکوت و افق وحی آمده است.