گروه پرسش حکمت وفلسفه
کدرهگیری 2196
تاریخ ثبت 1439/02/15
زمان و مکان چیست؟

1.زمان چیست؟ 2.بعد از مرگ هم زمان وجود دارد؟ 3.نسبت زمان این دنیا به آن دنیا چطور است؟ 4.مکان چیست؟
هوالعلیم
زمان عرضی است که بر بقاء مادّه عارض می شود و مکان نیز این چنین است البته زمان عالم برزخ و قیامت منطبق با شرائط خودشان می باشد.