پرسش و پاسخ های مربوط به زمان و مکان قیامت

تعداد: 1
پرسش: زمان و مکان چیست

کد: 2196گروه: حکمت وفلسفه
1.زمان چیست؟ 2.بعد از مرگ هم زمان وجود دارد؟ 3.نسبت زمان این دنیا به آن دنیا چطور است؟ 4.مکان چیست؟
هوالعلیم
زمان عرضی است که بر بقاء مادّه عارض می شود و مکان نیز این چنین است البته زمان عالم برزخ و قیامت منطبق با شرائط خودشان می باشد.