گروه پرسشحکمت وفلسفه
کدرهگیری 2204
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

مبنای فلسفی مشاهدات عارف


با عرض سلام خدمت حضرت استادطهرانی دام ظله العالى
تشخیص نوع مشاهدات عارف ازلحاظ علم حضوری حصولی یا تخیلات ذهنی با چه مبنای منطقی و فلسفی قابل تشخیص است؟
باتشکر

هوالعلیم


تشخیص این مسئله با تخصّص وخبرویت در مسایل فلسفی وعرفان نظری ومبانی شرع قابل انجام است وبرای افراد عادی امکان ندارد.