گروه پرسش حکمت وفلسفه
کدرهگیری 2204
تاریخ ثبت 1439/02/15
مبنای فلسفی مشاهدات عارف

با عرض سلام خدمت حضرت استادطهرانی دام ظله العالى
تشخیص نوع مشاهدات عارف ازلحاظ علم حضوری حصولی یا تخیلات ذهنی با چه مبنای منطقی و فلسفی قابل تشخیص است؟
باتشکر
هوالعلیم
تشخیص این مسئله با تخصّص وخبرویت در مسایل فلسفی وعرفان نظری ومبانی شرع قابل انجام است وبرای افراد عادی امکان ندارد.