پرسش و پاسخ های مربوط به مکاشفات

تعداد: 1
پرسش: مبنای فلسفی مشاهدات عارف

کد: 2204گروه: حکمت وفلسفه
با عرض سلام خدمت حضرت استادطهرانی دام ظله العالى
تشخیص نوع مشاهدات عارف ازلحاظ علم حضوری حصولی یا تخیلات ذهنی با چه مبنای منطقی و فلسفی قابل تشخیص است؟
باتشکر

هوالعلیم


تشخیص این مسئله با تخصّص وخبرویت در مسایل فلسفی وعرفان نظری ومبانی شرع قابل انجام است وبرای افراد عادی امکان ندارد.