گروه پرسش فقه، اصول فقه
کدرهگیری 2209
تاریخ ثبت 1439/02/15
قاعده اصولی حق الطاعة

سلام علیکم
آیا شما قاعده اصولی حق الطاعه را که می گویند آیة اللَه سید محمدباقر صدر آنرا ابداع کرده است قبول دارید؟ اصل اولی به هنگام شک برائت است یا احتیاط؟
هوالعلیم.
موارد اجرای اصل، چه برائت و چه احتیاط متفاوت است. ولی این اصل پایه و اساسی ندارد. با وجود عمومات اباحه و برائت و در نظر گرفتن جمیع در یک قالب دیگر نوبت به این اصل نمیرسد.