پرسش و پاسخ های مربوط به شهید صدر

تعداد: 1
پرسش: قاعده اصولی حق الطاعه

کد: 2209گروه: فقه، اصول فقه
سلام علیکم
آیا شما قاعده اصولی حق الطاعه را که می گویند آیة اللَه سید محمدباقر صدر آنرا ابداع کرده است قبول دارید؟ اصل اولی به هنگام شک برائت است یا احتیاط؟
هوالعلیم.
موارد اجرای اصل، چه برائت و چه احتیاط متفاوت است. ولی این اصل پایه و اساسی ندارد. با وجود عمومات اباحه و برائت و در نظر گرفتن جمیع در یک قالب دیگر نوبت به این اصل نمیرسد.