گروه پرسشتربیتی
کدرهگیری 2222
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

معضلات جنسی در میان نسل جوان


با سلام در رابطه با ارتباط پسر با دختر ، در بین دوستان و اطرافیانم چه دانشگاه و چه جاهای دیگر رابطه جنسی با دختر با حفظ بکارت را یک رابطه عادی میدانند .بعضی می گویند که ما صیغه میخوانیم. و این نوع رابطه را با افتخار و مباهات و بدون شرم ابراز میکنند. مگر این نوع رابطه زنا نیست!!!؟ رابطه با زن شوهردار را بعضی هایشان زنا میدانند اما این نوع رابطه را نه!!!!
من نسبت به ازدواج دیدگاه بدی پیدا کردم. میبینم که پسرها و دخترها همه با هم دوست هستند و دوستی یک چیز عادی است. مذهبی و غیر مذهبی ، نمازخوان و با حجاب و بی حجاب هم فرقی ندارد! بین تمام دوست هایم همشان ( نه با یکی با چند نفر!!! ) این رابطه ها را دارند و کسانی را که میشناسم با کسی دوست نیستند به تعداد انگشت های یک دستم هم نمیرسد!
اصلا برایم مهم نیست که بقیه چکار میکنند، به من ربطی ندارد. این برایم مهم است که چطور دختری پیدا کنم که مناسب من باشد. من با کسی حتی کوچکترین ارتباطی نداشتم و دوست دارم همسرم هم دور از این مسائل بوده باشد. من نمی گویم پاکترین آدم روی زمینم اما دوست دارم همسرم همسطح خودم باشد. به خانواده توجه کنم یا به اعتقادات ، به حجاب یا سطح سواد؟ به هر چیزی توجه کردم دیدم بازم....
آنقدر اطرافم پسر و دخترها را دیدم که نمیدانم چطور برای ازدواج با این موضوع کنار بیایم. از راهنمایی های شما متشکر میشوم التماس دعا
هوالعلیم
إن شاء اللَه خداوند مورد مناسب را برای شما تقدیر خواهد کرد.