گروه پرسش اجتماعی
کدرهگیری 2228
تاریخ ثبت 1439/02/15
نگرش ناصحیح افراد نسبت به استخاره

باسلام
اگر خدا در تمام حوادث عالم نظارت داردپس چرا بعنوان مثال گاهی اوقات استخاره اشتباه درمی آید؟
هوالعلیم
انسان نسبت به مصالح و مفاسد خود بی اطّلاع است و شاید استخاره بر خلاف انتظار او را بنمایاند ولی در واقع به صلاح او باشد. مضافاً به اینکه استخاره اصلی عبارت است از طلب خیر از خدای متعال نه طرق دیگری که فعلاً مرسوم است.