گروه پرسشاجتماعی
کدرهگیری 2225
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

استخاره در ازدواج


با دختري دوست هستم با وي عمل نامشروع انجام داده ام ، او را براي ازدواج ميخواهم آيا ميتوانم ازدواج كنم با او؟ در ضمن استخاره كرده ام بسيار بد آمد، آيا استخار ه ام صحيح است؟
هوالعلیم
اشکالی در ازدواج شما شرعاً نمی باشد.