گروه پرسشاجتماعی
کدرهگیری 2288
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

شخصیت دکتر شریعتی


بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام دلیل خداوند از معرفه آوردن کلمه <<الحمد>> در سوره ی حمد چیست؟ 2 آیا با دکتر علی شریعتی موافقید؟
هوالعلیم
1 الف و لام در اینجا به معنای جنس حمد است نه اینکه معرفه باشد و اینکه می گویند الف و لام جنس برای تعریف است اشتباه است.
2 ایشان فرد منحرفی بوده است و مطالب او قابل اعتماد نیست.