پرسش و پاسخ های مربوط به شخصیت دکتر شریعتی

تعداد: 3
پرسش: شخصیت دکتر شریعتی

کد: 2288گروه: اجتماعی
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام دلیل خداوند از معرفه آوردن کلمه <<الحمد>> در سوره ی حمد چیست؟ 2 آیا با دکتر علی شریعتی موافقید؟
هوالعلیم
1 الف و لام در اینجا به معنای جنس حمد است نه اینکه معرفه باشد و اینکه می گویند الف و لام جنس برای تعریف است اشتباه است.
2 ایشان فرد منحرفی بوده است و مطالب او قابل اعتماد نیست.
پرسش: نظرات دکتر علی شریعتی

کد: 2128گروه: شبهات وپاسخ‌ها
سلام عليكم
دلايل رد دكتر علي شريعتي را براي من بيان كنيد ،بصورت كامل اگه ميشه
هوالعلیم
ایشان نسبت به مبانی و معلومات پایه ای اسلام اطلاع و بصیرت کافی نداشتند و لذا مطالب ایشان نوعاً اشتباه می باشد.
پرسش: مطالعه کتب دکترشریعتی

کد: 2094گروه: اجتماعی
سلام. آیا دانستن احوال دکتر شریعتی و پی جویی حقایق تاریخی و یا گوش کردن به نوارها و سخنرانی های او برای لذت بردن از فن خطابه و یا دیدن فیلم مستند زندگی اش از نظر شما چگونه است؟
هوالعلیم
نیازی به این مطالب نیست.