گروه پرسشاجتماعی
کدرهگیری 2292
تاریخ ثبت 1439/02/15

عمامه سیاه بر سر گذاشتن


سلام.
آیا کسی که مادرش سیده است طبق نظر حضرتعالی میتواند عمامه سیاه بر سر بگذارد؟
هوالعلیم
خیر