پرسش و پاسخ های مربوط به سید از طرف مادر

تعداد: 1
پرسش: عمامه سیاه بر سر گذاشتن

کد: 2292گروه: اجتماعی
سلام.
آیا کسی که مادرش سیده است طبق نظر حضرتعالی میتواند عمامه سیاه بر سر بگذارد؟
هوالعلیم
خیر