گروه پرسشتاریخ
کدرهگیری 2137
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی