پرسش و پاسخ های مربوط به فدک

تعداد: 1
پرسش: وضعیت فدک در زمان امیرالمومنین

کد: 2137گروه: تاریخ
آیا در زمان حکومت حضرت علی علیه السلام فدک به وارثانش برگردانده شد؟
هوالعلیم
خیر