گروه پرسش حکمت وفلسفه
کدرهگیری 2199
تاریخ ثبت 1439/02/15
فرق میان مثال متصل و مثال منفصل چیست ؟

مفتون همدانی کیست ؟
فرق میان مثال متصل و مثال منفصل چیست ؟
هوالعلیم
شاعری است متوسط الحال.
1 مثال متصل ذهن انسان و منفصل عالم برزخ است.