پرسش و پاسخ های مربوط به مفتون همدانی

تعداد: 1
پرسش: فرق میان مثال متصل و مثال منفصل چیست

کد: 2199گروه: حکمت وفلسفه
مفتون همدانی کیست ؟
فرق میان مثال متصل و مثال منفصل چیست ؟
هوالعلیم
شاعری است متوسط الحال.
1 مثال متصل ذهن انسان و منفصل عالم برزخ است.