گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 2274
تاریخ ثبت 1439/02/15
جزا و پاداش سادات

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم آیا این کلام صحیح است که گناهان سیدها 2برابر مجازات و طاعات آنها 2برابر پاداش دارد؟ با تشکر فراوان
هوالعلیم
چنین مطلبی از بزرگان نقل نشده است.

موضوعات مرتبط

جزا و پاداشسادات