گروه پرسش اجتماعی
کدرهگیری 2292
تاریخ ثبت 1439/02/15
عمامه سیاه بر سر گذاشتن

سلام.
آیا کسی که مادرش سیده است طبق نظر حضرتعالی میتواند عمامه سیاه بر سر بگذارد؟
هوالعلیم
خیر