گروه پرسش اعتقادات
کدرهگیری 2302
تاریخ ثبت 1439/02/15
لعن افراد منحط

از دید اولیای الهی وقتی صحبت افراد منحط به ذهن میرسد، انسان باید آنها را لعنت کند؟
هوالعلیم
لزومی ندارد.