گروه پرسش اجتماعی
کدرهگیری 2327
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا فلسطینی ها ناصبی هستند؟

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم آیا اکثر فلسطینی ها ناصبی هستند؟ با تشکر فراوان
هوالعلیم
بسیاری از آنان ناصبی می باشند.

موضوعات مرتبط

نواصب، فلسطینی ها