پرسش و پاسخ های مربوط به نواصب، فلسطینی ها

تعداد: 1
پرسش: ایا فلسطینی ها ناصبی هستند

کد: 2327گروه: اجتماعی
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم آیا اکثر فلسطینی ها ناصبی هستند؟ با تشکر فراوان
هوالعلیم
بسیاری از آنان ناصبی می باشند.