اربعین در فرهنگ شیعه - جلسه3

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1437/07/05

توضیحاتاربعین در فرهنگ شیعه - فصل اوّل : واژۀ «اربعین» در فرهنگ اسلام