اشعار شیخ محمد حسین غروي اصفهاني در مدح نبی اکرم

3023
مشاهده متن

پدیدآورعلامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

گروه ادبیات و اشعار


توضیحات

اشعار مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین غروی اصفهانی در مدح نبی اکرم صلی الله علیه و آله
/6
پی دی اف پی دی اف موبایل ورد

اشعار شیخ محمد حسین غروي اصفهاني در مدح نبی اکرم

1
 • هو العلیم

 •  

 • اشعار مرحوم آیت اللَه شیخ محمد حسین غروی اصفهانی (کمپانی) في مديحة سيدالكائنات و اشرف الموجودات سيدالمرسلين و خاتم النبيين صلي اللَه عليه و آله و سلم

 •  

 • ترجيعات

اشعار شیخ محمد حسین غروي اصفهاني در مدح نبی اکرم

2
 • (چهارده بند)

 • بند اول

 • اي خاك ره تو خطۀ خاك***پاكي ز تو ديد عالم پاك
 • آشفتۀ موي تست، انجم***سرگشتۀ كوي تست افلاك
 • اي بر سرت افسر «لعمرك»***وي زيب برت قباي لولاك
 • تاج سرت افسر لعمرك***تشريب برت قباي لولاك
 • زيب سرت افسر لعمرك***ديباي برت قباي لولاك
 • اي رهبر و رهنماي گمراه***وي هادي وادي خطرناك
 • عالم ز معارف تو واله***تو نغمه سراي «ما عرفناك»
 • يا أعظم صورة تجلّي***فيها اللَه،ما أدقّ معناك!
 • دامان جلالت اي شهنشاه***هرگز نفتد بدست ادراك
 • اي بنده و مدح چون تو شاهي؟***حاشاك از اينمديحه حاشاك
 • فرموده بشأنت ايزد پاك***لولاك لما خلقت الافلاك
 • بند دوم

 • اي مظهر اسم اعظم حق***مجلاي اتم و نور مطلق
 • اي نور تو صادر نخستين***وي مصدر هر چه هست مشتق
 • ايعقل عقول و روح ارواح***وي اصل اصول هر محقق
 • ايشمس شموس و نور انوار***وي اعظم نيرات و اشرُق
 • اي فاتحۀ كتاب هستي***هستي زتو يافته است رونق
 • در سير تو اي نبيّ ختمي***ذوالغايه بغايه گشت ملحق
 • اي آيه اي از محامد تست***قرآن مقدّس مصدِّق
 • وصف تو بشعر در نگنجد***دريا نرود ميان زورق
 • فرموده بشأنت ايزد پاك***لولاك لما خلقت الافلاك
 • بند سوم

 • اي اصل قديم و عقل اقدم***وي حادث با قديم توأم
 • در رتبه توئي حجاب اقرب***بودي تو نبي و در گل آدم
 • طغراي صحيفۀ وجودي***هر چند توئي كتاب محكم
 • با عزم تو چيست ايخداوند***قدر قدر و قضاي مبرم؟
 • ملك و ملكوت در كف تست***چون خاتمي اي نبي خاتم
 • از لطف تو شمه ايست فردوس***وز قهر تو شعله اي جهنم
 • قد ملك است دربرت راست***پشت فلكست در درت خم
 • قهم خرد و زبان گويا***در وصف تو عاجزند وابكم
 • فرموده بشأنت ايزد پاك***لولاك لما خلقت الافلاك
 • بند چهارم

 • اي صاحب وحي و قلب آگاه***داراي مقام «لي مع اللَه»
 • اي محرم بارگاه لاهوت***وي در ملكوت حق شهنشاه

اشعار شیخ محمد حسین غروي اصفهاني در مدح نبی اکرم

3
 • اي بر شده از حضيض ناسوت***بر رفرف عزّ و شوكت و جاه
 • وانگه ز سرادقات عزّت***بگذشتي و ماند امين در گاه
 • اي پايۀ قدر چاكرانت***بالاتر از اين بلند خرگاه
 • از شرم تو زرد چهرۀ مهر***وز بيم تو دل دو نيم شد ماه
 • اين بوي بهشت عنبر ينست***يا ذكر جميل تو درافواه؟
 • از نيل تو پاي وهم لنگست***وز ذيل تو دست فهم كوتاه
 • فرموده بشأنت ايزد پاك***لولاك لما خلقت الافلاك
 • بند پنجم

 • ملك و ملكوت از تو پر نور***اي در تو عيان تجلّي طور
 • با روي تو چيست بدر انور؟***با موي تو چيست ليل ديجور؟
 • روي تو ظهور غيب مكنون***موي تو حجاب سرّ مستور
 • در خطّۀ ملك استقامت***قدّ تو باعتدال مشهور
 • اي از تو بپا نظام عالم***وي بي تو جهان هباء منثور
 • اول رقم تو لوح محفوظ***رشح قلمت كتاب مسطور
 • خر گاه تو فوق سقف مرفوع***درگاه تو رشك بيت معمور
 • مداحي من ترا چنانست***كز چشمۀ خورثنا كند كور
 • فرموده بشأنت ايزد پاك***لولاك لما خلقت الافلاك
 • بند ششم

 • اي گوهر قدس و فيض اقدس***وي صبح ازل إذا تنفّس
 • ذات تو ز هر بدي منزّه***زالايش نيستي مقدّس
 • خاك در تست عرصۀ خاك***فرمان بر تست چرخ اطلس
 • دست من و دامن تو؟ هيهات***عنقا نشود شكار كركس
 • طبع من و وصف صورت تو؟***معناي دقيق و طفل نورس
 • مدح تو چنانكه لايق تست***در عهدۀ خالق تو و بس
 • در نعت تو هر بليغ ابكم***در وصف تو هر فصيح اخرس
 • نعت من و شأن تو؟ تعالي***وصف من و قدر تو؟ تقدّس
 • فرموده بشأنت ايزد پاك***لولاك لما خلقت الافلاك
 • بند هفتم

 • اي نقطۀ ملتقاي قوسين***وي خارج از احاطۀ أين
 • اي واسطۀ وجوب و امكان***وي مبدء و منتهاي كونين
 • اي رابطۀ قديم و حادث***وي ذات تو جامع الكمالين
 • اي واحد بي نظير و مانند***كز بهر تو نيست ثاني اثنين

اشعار شیخ محمد حسین غروي اصفهاني در مدح نبی اکرم

4
 • جز تو كه نهاده پاي رفعت***بر عرش، فكان قاب قوسين؟
 • غير از تو كه فيض صحبت دوست***دريافت و لاحجاب في البين؟
 • ديديّ و شهيدي آنچه را***«لا اُذنٌ سمعت و لارأت عين»
 • با قدر تو وصف من بود نقص***با شأن تو مدح من بود شين
 • فرموده بشأنت ايزد پاك***لولاك لما خلقت الافلاك
 • بند هشتم

 • اي بدر تمام و نيّر تامّ***با نور تو نيّرات اجرام
 • در جنب تو، مبدلات لاشيء***با بود تو، كائنات أعدام
 • اي نقش نخست و حرف اول***وي امّ كتاب و امّ اقلام
 • اي مركز جملۀ دوائر***آغاز ز تست و ز تو انجام
 • يكنفخۀ تست هر قدر فيض***وز يك نظر تو هر چه انعام
 • عالم همه يك تجلّي تست***از صبح ازل گرفته تا شام
 • اي محرم خاصّ محفل قدس***وي بر همه خلق رحمت عام
 • مدح تو چنانكه درخور تست***از ما طمعي بود بسي خام
 • فرموده بشأنت ايزد پاك***لولاك لما خلقت الافلاك
 • بند نهم

 • اي آينۀ تجلي ذات***مصباحوجود را تو مشكوة
 • اي ماه جمال نازنينت***نور الأرضين و السماوات
 • چون شمس حقيقت تو سرزد***اعيان وجود جمله ذرات
 • ذات تو حقيقة الحقائق***نفس تو هويّة الهويّات
 • اي نسخۀ عاليات احرف***وي دفتر محكمات آيات
 • اي پايۀ رتبۀ منيعت***برتر ز مدارج خيالات
 • وي قامت معني رفيعت***بيرون ز ملا بس عبارات
 • در نعت تو از عزيز كونين***اين جمله بضاعتيست مزجاة
 • فرموده بشأنت ايزد پاك***لولاك لما خلقت الافلاك
 • بند دهم

 • يا نير كل مظلم داج***يا هادي كل راشد ناج
 • دين تو چو شمع عالم افروز***آئين تو چون سراج وهّاج
 • اي صدر سرير قاب قوسين***وي بدر منير اوج معراج
 • اي گشته جواهر حقائق***در درج حقيقت تو ادراج
 • در حلقۀ بندگان كويت***عقلست كمين غلام محتاج
 • در منطقۀ بروج قدرت***بر جيست سماء ذات ابراج
 • بر فرق سپهر و فرقدانش***خاك در تست درّة التاج

اشعار شیخ محمد حسین غروي اصفهاني در مدح نبی اکرم

5
 • با قدر تو چيست هر دو گيتي؟***يك قطره كنار بحر موّاج!
 • فرموده بشأنت ايزد پاك***لولاك لما خلقت الافلاك
 • بند يازدهم

 • اي عقل نخست و حقّ ثاني***ذات تو حقيقة المثاني
 • مرآة وجود، چون توأش نيست***يك صورت و يك جهان معاني
 • اي در تو جمال حقّ نمودار***زيبندۀ تست «من رآني»
 • اي طور تجلّي الهي***صد همچو كليم در تو فاني
 • گر كنه تو را كليم جويد***طور است و جواب لن تراني
 • اي منشأ عالم عناصر***وي مبدء فيض آسماني
 • اي پادشه سرير سرمد***وي خسرو ملك جاوداني
 • اوصاف تو در بيان نگنجد***ور هر سر مو شود زباني
 • فرموده بشأنت ايزد پاك***لولاك لما خلقت الافلاك
 • بند دوازدهم

 • يا دافع جيشة الاباطيل***يا دامغ صولة الاضاليل
 • قرآن تو برده حكم تورات***فرقان تو كرده نسخ انجيل
 • بر خوان تو ريزه خوار ميكال***طفلي است بمكتب تو جبريل
 • سيماي تو داده داد تكبير***بالاي تو كرده كار تهليل
 • اي صورت تو برون ز تشبيه***وي معني تو برون ز تمثيل
 • ذات تو مثال ذات بيمثل***اوصاف تو فوق حدّ تكميل
 • مشكوة مقام جمع و اجمال***مرآة مقام فرق و تفصيل
 • مدح تو و من؟ خيال باطل***وصف تو و من؟ نتيجه تعطيل
 • فرموده بشأنت ايزد پاك***لولاك لما خلقت الافلاك
 • بند سيزدهم

 • اي اصل اصيل و فرع ممدود***وي جامع علم و دوحۀ جود
 • اي عين عيان و قلب عرفان***وي گنج نهان و سر معبود
 • اي شمع جمال و نور مطلق***وي شاهد بزم غيب مشهود
 • اين نشئه نه جاي جلوۀ تست***ميعاد، شهود و يوم موعود
 • فرش ره تست عرش اعظم***عرش تو بود مقام محمود
 • يا شافي صدر كل مصدور***من أعذب منهل و مورود
 • از چشمۀ فيض تست سيراب***دردار وجود هر چه موجود
 • مدح تو نه حدّ ممكناتست***بي حد نشود محاط محدود
 • فرموده بشأنت ايزد پاك***لولاك لما خلقت الافلاك
 • بند چهاردهم

 • اي فيض مقدّس از شوائب***وي نور مهذّب از غياهب

اشعار شیخ محمد حسین غروي اصفهاني در مدح نبی اکرم

6
 • ارواح ز فيض تو در أشباح***اي مظهر واهب المواهب
 • آفاق به نور تو منوّر***ايشمس مشارق و مغارب
 • ايجاد تو منتهي المقاصد***إبداع تو غاية المطالب
 • جلّ الملك البديع صنه***ما اودع فيك من عجائب!
 • يا من بفنائه الرواحل***رحلّت و اُ نيخت الركائب
 • خر گاه تو مطرح الاماني***در گاه تو معقل الرغائب
 • با شأن تو چيست اين مدايح؟***با قدر تو چيست اين مناقب؟
 • فرموده بشأنت ايزد پاك***لولاك لما خلقت الافلاك