/ 4
 • fullscreen

اشعار شیخ محمد حسین غروي اصفهاني در مدح نبی اکرم

1
 • اشعار مرحوم آیت اللَه شیخ محمد حسین غروي اصفهاني(کمپانی)

 • في مديحة سيدالكائنات و اشرفالموجودات سيدالمرسلين و خاتم النبيين صلي اللَه عليه و آله و سلم

 • ترجيعات

 • (چهارده بند)

 • بند اول

 • اي خاك ره تو خطۀ خاك   ***   پاكي ز تو ديد عالم پاك

 • آشفتۀ موي تست، انجم   ***   سرگشتۀ كوي تست افلاك

 • اي بر سرت افسر «لعمرك»   ***   وي زيب برت قباي لولاك

 • تاج سرت افسر لعمرك   ***   تشريب برت قباي لولاك

 • زيب سرت افسر لعمرك   ***   ديباي برت قباي لولاك

 • اي رهبر و رهنماي گمراه   ***   وي هادي وادي خطرناك

 • عالم ز معارف تو واله   ***   تو نغمه سراي «ما عرفناك»

 • يا أعظم صورة تجلّي   ***   فيها اللَه،ما أدقّ معناك!

 • دامان جلالت اي شهنشاه   ***   هرگز نفتد بدست ادراك

 • اي بنده و مدح چون تو شاهي؟   ***   حاشاك از اينمديحه حاشاك

 •    ***   فرموده بشأنت ايزد پاك

 •    ***   لولاك لما خلقت الافلاك

 • بند دوم

 • اي مظهر اسم اعظم حق   ***   مجلاي اتم و نور مطلق

 • اي نور تو صادر نخستين   ***   وي مصدر هر چه هست مشتق

 • ايعقل عقول و روح ارواح   ***   وي اصل اصول هر محقق

 • ايشمس شموس و نور انوار   ***   وي اعظم نيرات و اشرُق

 • اي فاتحۀ كتاب هستي   ***   هستي زتو يافته است رونق

 • در سير تو اي نبيّ ختمي   ***   ذوالغايه بغايه گشت ملحق

 • اي آيه اي از محامد تست   ***   قرآن مقدّس مصدِّق

 • وصف تو بشعر در نگنجد   ***   دريا نرود ميان زورق

 • فرموده بشأنت ايزد پاك

 • لولاک لما خلقت الافلاك

 • بند سوم

 • اي اصل قديم و عقل اقدم   ***   وي حادث با قديم توأم

 • در رتبه توئي حجاب اقرب   ***   بودي تو نبي و در گل آدم

 • طغراي صحيفۀ وجودي   ***   هر چند توئي كتاب محكم

 • با عزم تو چيست ايخداوند   ***   قدر قدر و قضاي مبرم؟

 • ملك و ملكوت در كف تست   ***   چون خاتمي اي نبي خاتم

 • از لطف تو شمه ايست فردوس   ***   وز قهر تو شعله اي جهنم

 • قد ملك است دربرت راست   ***   پشت فلكست در درت خم

 • قهم خرد و زبان گويا   ***   در وصف تو عاجزند وابكم

 • فرموده بشأنت ايزد پاك

 • لولاك لما خلفت الافلاك

 • بند چهارم

 • اي صاحب وحي و قلب آگاه   ***   داراي مقام «لي مع اللَه»

 • اي محرم بارگاه لاهوت   ***   وي در ملكوت حق شهنشاه

 • اي بر شده از حضيض ناسوت   ***   بر رفرف عزّ و شوكت و جاه

 • وانگه ز سرادقات عزّت   ***   بگذشتي و ماند امين در گاه

اشعار شیخ محمد حسین غروي اصفهاني در مدح نبی اکرم

2
 • اي پايۀ قدر چاكرانت   ***   بالاتر از اين بلند خرگاه

 • از شرم تو زرد چهرۀ مهر   ***   وز بيم تو دل دو نيم شد ماه

 • اين بوي بهشت عنبر ينست   ***   يا ذكر جميل تو درافواه؟

 • از نيل تو پاي وهم لنگست   ***   وز ذيل تو دست فهم كوتاه

 • فرموده بشأنت ايزد پاك

 • لولاك لما خلقت الافلاك

 • بند پنجم

 • ملك و ملكوت از تو پر نور   ***   اي در تو عيان تجلّي طور

 • با روي تو چيست بدر انور؟   ***   با موي تو چيست ليل ديجور؟

 • روي تو ظهور غيب مكنون   ***   موي تو حجاب سرّ مستور

 • در خطّۀ ملك استقامت   ***   قدّ تو باعتدال مشهور

 • اي از تو بپا نظام عالم   ***   وي بي تو جهان هباء منثور

 • اول رقم تو لوح محفوظ   ***   رشح قلمت كتاب مسطور

 • خر گاه تو فوق سقف مرفوع   ***   درگاه تو رشك بيت معمور

 • مداحي من ترا چنانست   ***   كز چشمۀ خورثنا كند كور

 • فرموده بشأنت ايزد پاك

 • لولاك لما خلقت الافلاك

 • بند ششم

 • اي گوهر قدس و فيض اقدس   ***   وي صبح ازل إذا تنفّس

 • ذات تو ز هر بدي منزّه   ***   زالايش نيستي مقدّس

 • خاك در تست عرصۀ خاك   ***   فرمان بر تست چرخ اطلس

 • دست من و دامن تو؟ هيهات   ***   عنقا نشود شكار كركس

 • طبع من و وصف صورت تو؟   ***   معناي دقيق و طفل نورس

 • مدح تو چنانكه لايق تست   ***   در عهدۀ خالق تو و بس

 • در نعت تو هر بليغ ابكم   ***   در وصف تو هر فصيح اخرس

 • نعت من و شأن تو؟ تعالي   ***   وصف من و قدر تو؟ تقدّس

 • فرموده بشأنت ايزد پاك

 • لولاك لما خلقت الافلاك

 • بند هفتم

 • اي نقطۀ ملتقاي قوسين   ***   وي خارج از احاطۀ أين

 • اي واسطۀ وجوب و امكان   ***   وي مبدء و منتهاي كونين

 • اي رابطۀ قديم و حادث   ***   وي ذات تو جامع الكمالين

 • اي واحد بي نظير و مانند   ***   كز بهر تو نيست ثاني اثنين

 • جز تو كه نهاده پاي رفعت   ***   بر عرش، فكان قاب قوسين؟

 • غير از تو كه فيض صحبت دوست   ***   دريافت و لاحجاب في البين؟

 • ديديّ و شهيدي آنچه را   ***   «لا   ***   اُذنٌ سمعت و لارأت عين»

 • با قدر تو وصف من بود نقص   ***   با شأن تو مدح من بود شين

 • فرموده بشأنت ايزد پاك

 • لولاك لما خلقت الافلاك

 • بند هشتم

 • اي بدر تمام و نيّر تامّ   ***   با نور تو نيّرات اجرام

 • در جنب تو، مبدلات لاشيء   ***   با بود تو، كائنات أعدام

 • اي نقش نخست و حرف اول   ***   وي امّ كتاب و امّ اقلام

 • اي مركز جملۀ دوائر   ***   آغاز ز تست و ز تو انجام

 • يكنفخۀ تست هر قدر فيض   ***   وز يك نظر تو هر چه انعام

اشعار شیخ محمد حسین غروي اصفهاني در مدح نبی اکرم

3
 • عالم همه يك تجلّي تست   ***   از صبح ازل گرفته تا شام

 • اي محرم خاصّ محفل قدس   ***   وي بر همه خلق رحمت عام

 • مدح تو چنانكه درخور تست   ***   از ما طمعي بود بسي خام

 • فرموده بشأنت ايزد پاك

 • لولاك لما خلقت الافلاك

 • بند نهم

 • اي آينۀ تجلي ذات   ***   مصباح   ***   وجود را تو مشكوة

 • اي ماه جمال نازنينت   ***   نور الأرضين و السماوات

 • چون شمس حقيقت تو سرزد   ***   اعيان وجود جمله ذرات

 • ذات تو حقيقة الحقائق   ***   نفس تو هويّة الهويّات

 • اي نسخۀ عاليات احرف   ***   وي دفتر محكمات آيات

 • اي پايۀ رتبۀ منيعت   ***   برتر ز مدارج خيالات

 • وي قامت معني رفيعت   ***   بيرون ز ملا بس عبارات

 • در نعت تو از عزيز كونين   ***   اين جمله بضاعتيست مزجاة

 • فرموده بشأنت ايزد پاك

 • لولاك لما خلقت الافلاك

 • بند دهم

 • يا نير كل مظلم داج   ***   يا هادي كل راشد ناج

 • دين تو چو شمع عالم افروز   ***   آئين تو چون سراج وهّاج

 • اي صدر سرير قاب قوسين   ***   وي بدر منير اوج معراج

 • اي گشته جواهر حقائق   ***   در درج حقيقت تو ادراج

 • در حلقۀ بندگان كويت   ***   عقلست كمين غلام محتاج

 • در منطقۀ بروج قدرت   ***   بر جيست سماء ذات ابراج

 • بر فرق سپهر و فرقدانش   ***   خاك در تست درّة التاج

 • با قدر تو چيست هر دو گيتي؟   ***   يك قطره كنار بحر موّاج!

 • فرموده بشأنت ايزد پاك

 • لولاك لما خلقت الافلاك

 • بند يازدهم

 • اي عقل نخست و حقّ ثاني   ***   ذات تو حقيقة المثاني

 • مرآة وجود، چون توأش نيست   ***   يك صورت و يك جهان معاني

 • اي در تو جمال حقّ نمودار   ***   زيبندۀ تست «من رآني»

 • اي طور تجلّي الهي   ***   صد همچو كليم در تو فاني

 • گر كنه تو را كليم جويد   ***   طور است و جواب لن تراني

 • اي منشأ عالم عناصر   ***   وي مبدء فيض آسماني

 • اي پادشه سرير سرمد   ***   وي خسرو ملك جاوداني

 • اوصاف تو در بيان نگنجد   ***   ور هر سر مو شود زباني

 • فرموده بشأنت ايزد پاك   ***   لولاك لما خلقت الافلاك

 • بند دوازدهم

 • يا دافع جيشة الاباطيل   ***   يا دامغ صولة الاضاليل

 • قرآن تو برده حكم تورات   ***   فرقان تو كرده نسخ انجيل

 • بر خوان تو ريزه خوار ميكال   ***   طفلي است بمكتب تو جبريل

 • سيماي تو داده داد تكبير   ***   بالاي تو كرده كار تهليل

 • اي صورت تو برون ز تشبيه   ***   وي معني تو برون ز تمثيل

 • ذات تو مثال ذات بيمثل   ***   اوصاف تو فوق حدّ تكميل

 • مشكوة مقام جمع و اجمال   ***   مرآة مقام فرق و تفصيل

اشعار شیخ محمد حسین غروي اصفهاني در مدح نبی اکرم

4
 • مدح تو و من؟ خيال باطل   ***   وصف تو و من؟ نتيجه تعطيل

 • فرموده بشأنت ايزد پاك

 • لولاك لما خلقت الافلاك

 • بند سيزدهم

 • اي اصل اصيل و فرع ممدود   ***   وي جامع علم و دوحۀ جود

 • اي عين عيان و قلب عرفان   ***   وي گنج نهان و سر معبود

 • اي شمع جمال و نور مطلق   ***   وي شاهد بزم غيب مشهود

 • اين نشئه نه جاي جلوۀ تست   ***   ميعاد، شهود و يوم موعود

 • فرش ره تست عرش اعظم   ***   عرش تو بود مقام محمود

 • يا شافي صدر كل مصدور   ***   من أعذب منهل و مورود

 • از چشمۀ فيض تست سيراب   ***   دردار وجود هر چه موجود

 • مدح تو نه حدّ ممكناتست   ***   بي حد نشود محاط محدود

 • فرموده بشأنت ايزد پاك

 • لولاك لما خلقت الافلاك

 • بند چهاردهم

 • اي فيض مقدّس از شوائب   ***   وي نور مهذّب از غياهب

 • ارواح ز فيض تو در أشباح   ***   اي مظهر واهب المواهب

 • آفاق به نور تو منوّر   ***   ايشمس مشارق و مغارب

 • ايجاد تو منتهي المقاصد   ***   إبداع تو غاية المطالب

 • جلّ الملك البديع صنه   ***   ما اودع فيك من عجائب!

 • يا من بفنائه الرواحل   ***   رحلّت و اُ نيخت الركائب

 • خر گاه تو مطرح الاماني   ***   در گاه تو معقل الرغائب

 • با شأن تو چيست اين مدايح؟   ***   با قدر تو چيست اين مناقب؟

 • فرموده بشأنت ايزد پاك   ***   لولاك لما خلقت الافلاك