کتاب صوتی

کتاب صوتی نور ملکوت قرآن - ج2 (تعداد فایل ها: 32)

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتجلد دوم مجموعۀ «نور ملکوت قرآن» از آثار ماندگار مرحوم علامه آیة‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌سرّه بوده که پیرامون جنبۀ «روشنگری تبیان بودنِ قرآن و پاسخ به شبهات مربوطه؛ از جمله مقالۀ قبض و بسطِ تئوریک شریعت» با قلمی روان و بیانی سلیس به رشتۀ تحریر درآمده است. 
مهم‌ترین مطالب این مجلّد: 
• امتناع نسخ قرآن 
• کسیکه به علوم کلیه راه‌ یابد معنای تبیانِ قرآن لِکُلِّ شَیء را می‌فهمد 
• فقط اولیای الهی از حقائق و تأویل قرآن مطّلع هستند 
• رسالت قرآن انسان‌سازی است نه حلّ مسائل علمی 
• تطبیق قرآن بر علوم عصر راه صحیحی نیست 
• تئوری‌ها ثبات ندارند و پیوسته محکوم تئوری‌های دیگرند 
• نقد و بررسی «فرضیه تکامل داروین» 
• نقد و بررسی مقالۀ «قبض و بسط تئوریک شریعت» 
• عظمت و تقدّم علوم اسلامی بر علوم امروزی  
• تشویق قرآن بر آموختن علم حکمت 
• حق بزرگ فلاسفۀ اسلام در پاسداری از توحید و قرآن 
• علماء اسلام برجسته‌ترین دانشمندان و پدران علوم طبیعی هستند 
• پیشگامی مسلمین در علومی مثل فیزیک، طب و داروسازی.  
• اساس حوزه‌های علمیه، بر قرآن و عرفان 
• مدت عمر، محدود است و باید صرف آموختن علم مفید شود 
• اعراض روشنفکران از مبانی اسلامی، در اثر فرهنگ خارجی 
• منطق قرآن حجیت عقل و یقین است؛ نه فرضیه‌های وهمی 
• تحلیل و بررسی معنای فطرت در قرآن  
• بیان برخی احکام فطری قرآن مثل حرمت زنا، لواط و شراب‌نوشیدن. 
• نقد و بررسی کتاب «دانش و ارزش»

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (001 ـ 021)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (021 ـ 043)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (043 ـ 064)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (065 ـ 083)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (083 ـ 102)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (102 ـ 125)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (125 ـ 142)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (142 ـ 160)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (161 ـ 180)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (180 ـ 203)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (203 ـ 227)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (227 ـ 245)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست- صفحه (245 ـ 262)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (262 ـ 280)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (280 ـ 305)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (306 ـ 326)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (326 ـ 345)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (345 ـ 369)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (369 ـ 394)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (394 ـ 411)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (411 ـ 428)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (428 ـ 449)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (449 ـ 468)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (468 ـ 484)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (484 ـ 501)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (501 ـ 522)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (522 ـ 547)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (547 ـ 563)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (563 ـ 579)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (579 ـ 601)

توضیحاتبخش چهارم بحث چهارم: قرآن روشن‌كننده همه چیز است و قابل نسخ نیست - صفحه (601 ـ 620)