سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1436/07/14

توضیحاتقم:‌ اهمیت و ضرورت فکر صائب و یقین قاطع برای سالکین راه خدا -