مبانی اسلام

مدت زمان

اهمیت و ضرورت فکر صائب و یقین قاطع برای سالکین راه خدا - مبانی اسلام - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتقم:‌ اهمیت و ضرورت فکر صائب و یقین قاطع برای سالکین راه خدا -