مبانی اسلام

مدت زمان

اهمیت انسجام و یک‌دلی و انس و محبت در میان رفقا - مبانی اسلام - آیت‌ الله سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتقم : اهمیت انسجام و یک‌دلی و انس و محبت در میان رفقا -