مبانی اسلام

مدت زمان

اهمیت انسجام و یک‌دلی و انس و محبت در میان رفقا - مبانی اسلام - آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی

سخنرانآیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتقم : اهمیت انسجام و یک‌دلی و انس و محبت در میان رفقا -