سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/05/08

توضیحاتمصاحبه در رابطه با شخصیت ایت اللَه بهجت