معادشناسی - جلسه14

سخنران علامه آیة اللَه سیّد محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1396/09/15

توضیحاتدفع شبه منکرین معاد جسمانی و بیان حق