ادعیۀ ماه رجب

مداح مداح شماره 1

توضیحاتقرائت دعای ماه رجب «اللَهم إنی اسئلک بمعانی جمیع ما یدعوک»