ادعیۀ ماه رجب - جلسه

مداح مداح شماره 2

توضیحاتقرائت دعای ماه رجب «اللَهم إنی اسئلک صبر الشاکرین لک»