ادعیۀ ماه رجب - جلسه

مداح مداح شماره 2

توضیحاتقرائت دعای ماه رجب ـ «اللَهم إنی اسئلک بمعانی جمیع ما یدعوک»