توضیحاتقرائت دعای ماه رجب ـ «اللَهم إنی اسئلک بمعانی جمیع ما یدعوک»