مداح حاج آقا جلال حاج ابوالقاسم

توضیحاتروضه خوانی در 27 صفر سال 1411 هـ.ق