کیفیت تغذیه در مکتب عرفان - جلسه190

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/07/09

توضیحاتبیانات حضرت آیت اللَه طهرانی در رابطه با خصوصیات لیلة الرغائب